ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರೂ

Posted on: 05 January 2019 08:48:40 am

Date 01 Dec, 2018

ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಭೂತರಾಜರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.